BESTEL ONLINE

Actievoorwaarden ‘Walibi Halloween win campagne’ 

Algemeen 

 • Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de ‘Walibi Halloween win campagne’ (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van Domino’s Pizza Belgium B.V., met maatschappelijke zetel te Uitbreidingstraat 512, 2600 Berchem, BTW-BE 0885.781.135 (hierna: “Organisator").   
 • Deelname aan deze wedstrijd houdt de integrale en onvoorwaardelijke aanvaarding van de actievoorwaarden in. De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden via de website.    
 • Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.  

De actie 

 • De actie loopt van 2 oktober 2023 t.e.m. 8 oktober 2023 (hierna: ‘’de Actieperiode’’). Laattijdige deelnames of inzendingen die na 8 oktober 2023 23u59 binnenkomen worden niet meer in aanmerking genomen.   
 • De actie is enkel geldig bij Domino’s Pizza België       

Deelname 

 • De actie staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar die op het Belgisch grondgebied wonen, behalve:   
 • de personeelsleden, freelancemedewerkers en bestuurders van Domino’s Pizza,  
 • de personen die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelnemen, en  
 • de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van bovengenoemde personen.  
 • Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen met voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Domino's kan ten allen tijde de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming opvragen.   
 • Om geldig te kunnen deelnemen dienen alle velden van het online beschikbare invulformulier ingevuld te worden en dient op alle vragen geantwoord te worden. De 10 winnaars worden bepaald onder die personen die het juiste antwoord hebben gegeven op de wedstrijdvraag en wiens antwoord op de schiftingsvraag het correcte aantal deelnemers vermeldt of dat aantal het dichtst benadert. Iedere persoon mag slechts eenmaal deelnemen. Bij meerdere deelnames is enkel de eerste deelname geldig. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld.  
 • In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator, daarna wordt de prijs opnieuw uitgereikt. Het gebruiken van een valse naam bij deelname zal als fraude worden beschouwd.   
 • Over de actievoorwaarden, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken), niet tijdens en ook niet na afloop van de actie.  
   

Te winnen prijs  

 • Alle deelnemers worden op de hoogte gesteld van de uitkomst van de Actie via e-mail.    
 • De 10 winnaars ontvangen een duo-ticket voor Walibi Halloween.   
 • De tickets zijn geldig van 21 oktober 2023 t.e.m. 5 november 2023 met uitzondering van 30 en 31 oktober 2023. Online reservatie voor je bezoek is verplicht. Reserveren kan voor Walibi Halloween Scary en voor Walibi Halloween Family. Voor de exacte data kan je terecht op https://halloween.walibi.be/nl  
 • De Organisator controleert ten alle tijden de juistheid van de prijs verdeling. Mocht er om redenen zoals vermeld in deze Actievoorwaarden een onterechte ontvanger zijn aangewezen, behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs te laten vervallen.   
 • Er geldt voor een door een deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van het tegoed vervalt deze aan Organisator.   

Aansprakelijkheid 

 • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.   
 • Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.    
 • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Organisator bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de actiewebsite of links naar de websites van derden.      
 • Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht aan derden. De gegevens van de deelnemers worden gebruikt om een winnaar te kiezen.  
   

Slotbepalingen  

 • Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.   
 • Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van Organisator.   
 • Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.