BESTEL ONLINE
Bezorgen
Of

Afhalen

Actievoorwaarden Domino’s WK actie

 

 1. Algemeen
  • Deze actievoorwaarden (hierna: ‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op de promotionele actie ‘WK actie' (hierna: ‘’Actie’’). De Actie is een initiatief van Domino’s Pizza Netherlands B.V. (verder te noemen: "Organisator") statutair gevestigd te Breda en kantoorhoudende aan de Franklinweg 33 te (4207 HX) Gorinchem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18048127. De actievoorwaarden zijn leidend. De actievoorwaarden zijn te vinden op dominos.be.
  • Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Domino’s daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de Deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend gemaakt worden via de website dominos.be.
  • Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Domino’s gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
  • Deze Actie begint op 1 december 2017 en eindigt op 24 december 2017 (hierna: ‘’de Actieperiode’’).
 2. De actie
  • Op alle dagen tijdens de Actieperiode zijn er exclusieve acties & kortingen op Facebook. Door te antwoorden op de Facebookposten, wordt er kans gemaakt op 1 van de verschillende prijzen (“Prijzen”). De prijzen zijn te vinden in artikel 5.
  • Door deelname aan de Actie verklaar je kennis te hebben genomen van en ga je akkoord met de actievoorwaarden.
  • Onder alle deelnemers van deze Actie wordt na de Actieperiode op basis van loting het aantal beschikbare Prijzen verloot.
  • Deelname aan de Actie staat open voor natuurlijke personen die 18 jaar of ouder zijn en die woonachtig zijn in België of een vaste woon- of verblijfplaats in België hebben. Indien een persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt heeft en toch deel wil nemen aan de Actie, dan is toestemming van de ouders en/of voogd vereist. In het geval de ouders en/of voogd van een persoon die de leeftijd van 18 nog niet heeft bereikt geen toestemming hebben gegeven voor deelname zal de prijs vervallen aan Organisator.
  • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de Organisator, alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de Actie.
  • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van de Organisator en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
  • In geval van fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de Actie of foutief ingevulde deelnameformulieren behoudt Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en eventuele prijzen zullen vervallen aan Organisator. Het gebruiken van een valse naam bij deelname zal als fraude worden beschouwd.
  • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze actie.

 

 1. Deelname
  • Door deel te nemen aan de Actie verklaart de Deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden en is de deelnemer gebonden aan de Actievoorwaarden.
  • Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
  • Aan deelname zijn geen verdere kosten verbonden dan de kosten voor een willekeurige bestelling en de kosten van het internetgebruik.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie.
  • Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Domino’s bij deze Actie betrokkenen zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letsel in welke vorm dan ook als gevolg van deelname aan de Actie en/of het gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen. Organisator is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de actiewebsite voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de actiewebsite of links naar de websites van derden.
  • Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld via deze website. Wij respecteren jouw privacy en houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Wij hebben de gegevensverwerking die in het kader van de Actie plaatsvindt aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
  • Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kan je een e-mail met een gespecificeerd verzoek sturen naar website@dominos.nl
 2. PRIJZEN
  • Je kan twee soorten prijzen winnen
   • een TV
   • gratis pizza
 • De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld.
 • Prijswinnaars zijn de Deelnemers die tijdens de Actieperiode antwoorden op de wedstrijdberichten via Facebook.
 • De Organisator controleert ten alle tijden de juistheid van de prijsuitreiking. Mocht er om redenen zoals vermeld in deze actievoorwaarden een onterechte winnaar zijn aangewezen, behoudt de Organisator zich het voorrecht om de prijs te laten vervallen en opnieuw uit te reiken aan de eerstvolgende geldige registratie van een Deelnemer conform actievoorwaarden dat na het winnende tijdstip dat door het softwaresysteem is geregistreerd.
 • De winnaars krijgen persoonlijk bericht via Facebook.
 • Onder prijsuitreiking wordt verstaan aanbieding van de Prijs door middel van toezending per post naar het door de winnaar in het deelnameformulier opgegeven woonadres. Mocht je onverhoopt binnen voornoemde termijn van Organisator niet het product hebben ontvangen op het door jouw aangegeven adres of rekeningnummer, dien je dit binnen 6 weken na afloop van Actieperiode te melden aan Organisator via website@dominos.nl
 • Indien Deelnemer niet binnen 6 weken na uitreiking en/of aanbieding op een door Deelnemer gespecificeerd adres de prijs in ontvangst heeft genomen vervalt de prijs aan Organisator.
 • Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Organisator.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Slotbepalingen

 • Aan de Actie kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Alle data en termijnen die staan vermeld in deze Actievoorwaarden gelden onder voorbehoud van wijzigingen van Domino's.
 • Op deze Actievoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te TBD

 

 1. Over Domino’s Pizza

Domino’s Pizza heeft wereldwijd ruim 11.000 vestigingen in meer dan 70 landen. Als marktleider heeft Domino’s het grootste en meest geavanceerde delivery systeem, waardoor de koeriers jaarlijks zo’n 5 miljoen absoluut verse, warme en kwalitatief hoogstaande pizza’s bezorgen. Domino’s Pizza Nederland maakt sinds april 2006 deel uit van Domino’s Pizza Enterprises Ltd (DPE). DPE is in Australië beursgenoteerd en is de master franchisenemer voor het merk Domino’s Pizza in Australië, Nieuw Zeeland, Frankrijk, Japan, België en Nederland. Voor meer informatie, ga naar www.dominos.be

PublicWebsiteResponsive V1.0.0-(0.0.0.0) [RD0003FF4448CB - 172.16.0.60 - NEU]